مشخصات پروژه

  • مشتری: فرودگاه کیش
  • موضوع قرارداد: ساخت و نصب سازه نگهدارنده نما و تهیه و نصب نمایش آلومینیومی ترمینال جدید فرودگاه کیش
  • متراژ نما:

    12000 متر مربع نمای کرتین وال شیشه‌ای UNITIZED

    1500 تن سازه نگهدارنده نما

  • سال اجرای پروژه: 1396