مشخصات پروژه

پروژه اول کرمان
  • نام پروژه: پروژه اول کرمان
  • موضوع قرارداد: تهیه و اجرای کامپوزیت، کرتن وال
  • متراژ : ۳۰۰۰ متر کامپوزیت ۲۰۰۰ متر کرتن وال
  • سال اجرای پروژه: 1399